TR EN

Tarihçe

Elginkan Topluluğu kuruluşu olan MATEL Hammadde Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1980 yılında Topluluk seramik fabrikalarının hammadde ihtiyacını karşılamak amacı ile kurulmuştur. Zamanla teşkilatlanmasını tamamlayan MATEL yapmış olduğu araştırmalarla yeni maden sahalarını bularak devreye almış, Elginkan Topluluğu felsefesine uygun olarak kalite kavramına büyük önem vererek Topluluk dışı şirketlere ve yurt dışına satış yaparak büyümesini sürdürmüştür.
 
 
MATEL kuruluşunun ilk yıllarında Bilecik, Balıkesir ve Muğla yörelerinde küçük ölçekli taşocakçılığı yöntemi ile maden üretimini sürdürmüştür. Üretilen madenlerin 1985 yılında maden kanunu kapsamına alınmasını müteakip daha büyük ölçekli maden arama ve etüd faaliyetlerine girişilmiş ve büyük maden rezervleri tespit edilmiştir. Siyenit madeninin Türkiye' de ilk defa seramik sektöründe hammadde girdisi olarak kullanımını MATEL sağlamıştır. Yer karosu üretiminde hammadde olarak kullanılmakta olan siyenit madeninin zenginleştirilerek safsızlıktan arındırılması ve daha yaygın olarak kullanılabilmesi için Ar-Ge çalışmalarımız sürdürülmektedir.
 
 
Hammadde miktarındaki kullanım artışına paralel olarak ekonomik olarak temin edilebilir hammadde rezervlerinin azalmaya başlaması, tüvenan hammadde üretim ve satışından elde edilen katma değerin düşük olması nedenleriyle standart ve kaliteli işlenmiş hammadde üretme gerekliliği tespit edilmiştir. Sanayinin ihtiyacı olan standart ve kaliteli hammadde üretilmesi amacı ile mevcut hammaddelerin işlenerek katma değeri daha yüksek işlenmiş hammaddelerin pazara sunulması öngörülmüş ve yatırımlar buna göre yönlendirilmiştir.
 
 
Seramik fabrikalarının yoğun olarak bulunduğu Bilecik yöresinde 1989 yılında 10.000 ton/yıl kapasiteli Kil Süzme Tesisi kurulmuş ve kapasitesi 2000 yılında 50.000 ton/yıl’ a çıkarılmıştır. Tesiste MASK tescilli markamızla üretilen süzülmüş killer sektörde büyük kabul görmektedir. 1990 yılında İstanbul-Şile yöresinde kil, kömür, kum maden sahasının devralınması ile MATEL büyümede ivme kazanmıştır.
 
 
1993 yılında Muğla-Milas yöresinde ihracata yönelik olarak 100.000 ton/yıl kapasiteli maden kırma ve hazırlama tesisi kurulmuş ve ihracat miktarındaki artışa paralel olarak da kapasitesi 1999 yılında 250.000 ton/yıl’ a çıkarılmıştır.
  
 
1995 yılında Bilecik' te seramik sanayi için gerekli tüm analizleri yapabilecek özelliklere sahip ve her türlü kimyasal, mineralojik ve fiziksel analizlerin yapılabildiği tam teşekküllü laboratuar kurulmuştur. Laboratuarda şirket içi gerekli kalite kontrollerin yapılması yanı sıra bölgedeki diğer firmaların da laboratuar ihtiyaçları karşılanmakta ve endüstriyel hammaddeler konusunda yoğun Ar-Ge çalışmaları yapılmaktadır.
 
 
Bilecik’ te 1997 yılında seramik, döküm, kimyasal yapıştırıcı ve temizlik ürünleri sektöründe kullanılmak üzere 40.000 ton/yıl kapasiteli silis kumu arıtma tesisi, 2000 yılında da 75.000 ton/yıl kapasiteli sert maden mikronize öğütme tesisi kurulmuştur. Mikronize öğütme tesisinde istenilen kalite ve boyutta Kuvars, K-Feldspat, Na-Feldspat öğütülmesi yapılmaktadır. Üretilen kuvars kırılma işlemine tabi tutulmadan manyetik separasyon sonrası doğrudan öğütüldüğü için içerisinde kırma sisteminden gelen demir bulunmamakta ve bu nedenle tercih edilmektedir.
 
 
2005 yılında İstanbul Şile’ de bulunan maden sahamızdaki silis kumu rezervlerinin ekonomiye kazandırılması amacıyla kurulan 300.000 ton/yıl kapasiteli Silis Kumu Yıkama ve Sınıflandırma tesisimiz tam kapasite ile faaliyetini sürdürmektedir.
 
 
MATEL 2008 yılında Serel ile birleşerek iki şirketin ayrı ayrı sahip oldukları güç bir araya getirildi. Yaratılan sinerji ile büyümeye hız kazandırıldı. Ayrıca Bilecik’ te 2012 yılında tamamlanan yumuşak maden mikronize öğütme tesisi ile MATEL bu alandaki eksiğini gidererek yeni yatırımlarının ilk adımını atmış oldu. 
 
 
 
ISO 9001 : 2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesine sahip olan MATEL ülke genelinde sekiz ayrı şehirde bulunan 16 adet maden sahası (Kil, Kaolin, Silis Kumu, Kömür, Na Feldspat, K Feldspat ve Siyenit) ve toplam 750.000 ton kapasiteli maden kırma ve hazırlama tesisleri ile seramik, cam ve çimento sanayilerine hammadde üretmekte, üretiminin %25' ini ihraç etmektedir. MATEL 25 milyon ton kil rezervi ile Türkiye kil rezervinin önemli bir bölümüne sahiptir. Türkiye' de sadece MATEL’ in sahip olduğu Siyenit madeni rezervi 20 milyon tondur. Feldspat madeni rezervi 5 milyon ton, Silis Kumu madeni rezervi 15 milyon ton ve Kaolin madeni rezervi 4 milyon tondur.
MATEL değişen müşteri ihtiyaçlarını göz önüne alarak güvenilir olmak, kalite düzeyini yükseltip sürekliliğini sağlamak, teknolojik gelişmeyi takip ederek paralel hizmet / ürün sunmak amacındadır.
 
 MATEL hedeflerini gerçekleştirmek için çalışırken, ülkemiz madenciliğinin gelişmesinde öncülük etmeyi ve çalışmaları sırasında çevreyi korumayı, içinde yaşadığı topluma karşı duyduğu sorumluluk ve saygının bir ifadesi saymaktadır. MATEL çevreye verdiği önemi, İstanbul Sanayi Odasının 2000 yılı çevre ödülünü kazanarak belgelemiştir.